Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

Archive for İyun, 2010

Qaçaq Kərəm

İyun 26, 2010 By: qazax Category: Fexrlerimiz, Qazax İnfo, Qehramanlar

On beş il qaçaqlıq elәyən Qaçaq Kәrəm 1860-cı ildə  Qazax qəzasının Qıraq-Kәsәmәn kəndindә anadan olmuşdur. Onun atası Molla Zal oğlu İsgəndәr kәndlilәrin һaqqını müdafiә etdiyi üçün qolları qandallanıb, Sibirә sürkün edilmişdir. Lakin sürkündən qaçaraq yenidən öz doğma diyarında at belində görünmüşdür. Molla Zal oğlu İsgәndәr öldürüldükdən sonra onun yarağını oğlu Kərәm götürmüşdür. (daha&helliip;)

Tags: , , Qaçaq Kərəm,

İbrahim ağa Usubov

İyun 24, 2010 By: qazax Category: Qehramanlar

İbrahim ağa Usubov – Çar Rus ordusunda general-mayor, artilleriya generalı Əliağa Şıxlinski və Səməd bəy Mehmandarovla çiyin-çiyinə vuruşmuşdur. (daha&helliip;)

Mehdi Hüseyn

İyun 24, 2010 By: qazax Category: Şairlər və Yazıçılar

Mehdi Əli oğlu Hüseynov 22 mart 1909-cu ildə Qazax II Şıxlı kəndində dünyaya göz açmışdır.
Hüseynov Mehdi Əli oğlu—Nasir, Dramaturq, Tənqidçi, 1943-cü ildən Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Xalq yazıçısı (1964), SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1950)

(daha&helliip;)

Qazax Müəllimlər Seminariyası

İyun 24, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo

Qazax Müəllimlər Seminariyası 1906-cı ildə  Qori Seminariyasının Azərbaycan bölməsi Firidun bəy Köçərlinin hesabına Qazax rayonuna köçürülür və sovet hakimiyyəti qurulanadək orada fəaliyyət göstərir.

Qazax Seminariyasının yetirmələri – Səməd Vurğun, Mehdixan Vəkilov, Osman Sarıvəlli, Mehdi Hüseyn, Seyfulla Şamilov, İsmayıl Şıxlı və s.

(daha&helliip;)

Tags: Qazax Müəllimlər Seminariyası,

Qayıbov Hüseyn Yusif oğlu

İyun 23, 2010 By: qazax Category: Şairlər və Yazıçılar

1830-1917
Qayıbov Hüseyn Yusif oğlu 1830-cu il mayın 24-də Salahlı kəndində
ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında
valideynlərini itirdiyindən əmisinin himayəsində boya-başa çatmışdır.
İbtidai təhsilini doğma kəndində müdərris Məhəmməd Əfəndinin
məktəbində almışdır. Burada ərəb və
fars dillərini, klassik şərq ədəbiyyatını mükəmməl öyrənmişdir.
Həmin məktəb müdərrisinin köməkçisi olmuşdur (1830-1847). (daha&helliip;)

Molla Vəli Vidadi

İyun 23, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo, Şairlər və Yazıçılar

1709( Şәmkir )- 1809 ( Qazax qәzasının Birinҹi Şıxlı kəndi )

Görkәmli Azәrbaycan şairi Molla Vəli Vidadi
Şәmkirdә, Qazağın Poylu kəndindә təһsil almış, әrəb vә fars dillәrini mükәmməl öyrәnmişdir. Şıxlıda Mirzәlik vә mәktәbdarlıq etmişdir.
Vidadi һәm әruz, һәm dә һeca vәznlәrində yazmışdır. Әdәbi irsinin az qismi mәlumdur. Dövrünün һәrc-mәrcliyindən doğan kәdәr vә ümidsizlik, mәnәvi tәnһalıqdan şikayət Vidadi yaradıcılığının әsas motivlәrindәndir. Şəki xanı şair Məmmədһüseyn xan Müştaqın xaincәsinә öldürülmәsi münasibәtilә yazdığı “Müsibәtnamә” mәnzumәsindә dövrün səciyyәvi, real lövһәsini yaratmış, xalq mәnafeyini unudan mәnsәb, şöһrәt düşgünlәrinә, naһaq qan tökәnlәrә lənәt yağdırmışdır. Vidadinin xalq kәdәrindәn gәlәn bәdbinlik fәlsәfəsi M.P.Vaqiflә müşairәdә vә “Belә qalmaz” rәdifli müsәddәsdә daһa qabarıq əks olunmuşdur. (daha&helliip;)

Yunis Kazımov

İyun 23, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo

Kazımov Yunis 1933-cü ildə Qazax rayonunun Kəmərli kəndində anadan olmuşdur.O,ilk təhsilini başa vurduqdan sonra Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstituna qəbul olmuş və ali məktəbi qurtardıqdan sonra Salyan rayonunun Qaraçala Qrabağlıqəsəbəsinin,Qazax rayonu II Şıxlı kəndlərində direktor vəzifəsiondə işləmişdir.Kazımov Yunis 1989-cu ildə vəfat etmiş və doğma kəndində dəfn olunmuşdur.

Gəl

Əziz dostum bizim İncə kəndinə
Qış fəsli ötüşüb yaz düşəndə  gəl
Havalar isinib gün uzananda
Palçıqlar quruyub toz düşəndə gəl
***
(daha&helliip;)

Qazax Foto-2

İyun 23, 2010 By: qazax Category: Foto

[flgallery id=7 /]

Tags: ,

Qazax Foto

İyun 23, 2010 By: qazax Category: Foto

[flgallery id=6 /]

Qazax şəhəri üzrə inkişaf proqramı (H.Əliyev Elm Mərkəzi)

İyun 21, 2010 By: qazax Category: Video

Tags: , , , ,