Qazax Information Center

Yeni WordPress Saytı

“Dilboz” atı

Oktyabr 20, 2010 By: qazax Category: Qazax İnfo

“Dilboz” atı  –  horse

Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraiti ilə əlaqədar olaraq burada minilliklər boyu atçılıq inkişaf edib. Dünyada məlum olan 160 at cinsindən ikisi – Qarabağ və Qazax (Dilboz) cinsi bizim ölkəmizdə yaranıb.

Qazax atı Qazaxda formalaşan və Qərbi Azərbaycanda, qismən Ermənistan və Gürcüstan ərazisində yayılmış at cinsidir. Bu cins seleksiya yolu ilə tarixən inkişaf edən qədim Azərbaycan cinsidir. XVIII əsrə qədər cins öz təmizliyini saxlamış, XVIII əsrdən sonra isə yerli Qazax atı Ərəb atları ilə çarpazlaşmışdır. Sonralar cinsin yaxşılaşdırılması üçün Qarabağ atından da istifadə olunmuşdur. Qazax at cinsinin adı zaman keçdiksə bir neçə dəfə dəyişib, ona  “Dəliboz”, “Diliboz”, “Dilbaz”,  “Dilboz” da deyirlər. (daha&helliip;)