Qazax Information Centre


Ümumi məlumat – Общая информация – General info

Sentyabr 30, 2010 1. 545 baxış By: admin Category: Qazax İnfo, Video Çap Et Çap Et

***

Ümumi məlumat

***

Общая информация

***

General info

Coğrafi mövqeyi – Qazax rayonu Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşir. Gürcüstan Respublikası ilə 9 km, Ermənistan Respublikası ilə isə 168 km məsafədə həmsərhəddir.Ərazisi – 701 kv.km

Əhalisi – 86 000 nəfər (2007 il)

Yaşayış məntəqələri – 1 şəhər (Qazax) və 34 kənd/qəsəbə: Xanlıqlar, Ağköynək, Qarapapaq, Daş Salahlı, Çaylı, Kommuna, Ürkməzli, Aşağı Salahlı, Orta Salahlı, Yuxarı Salahlı, Dəmirçilər, Alpout, Hüseynbəyli, Canallı, Kosalar, Qazaxbəyli, Aslanbəyli, Qaymaqlı, Kəmərli, Birinci Şıxlı, İkinci Şıxlı, Aşağı Əskipara, Yuxan Əskipara, Xeyrımlı, Bağanıs Ayrım, Qızılhacılı, Barxudarlı, Sofulu, Quşçu Ayrım, Məzəmli, Fərəhli, Cəfərli, Bala Cəfərli, Abbasbəyli, Omarağalı.

Hal-hazırda Aşağı Əskipara, Yuxan Əskipara, Xeyrımlı, Bağanıs Ayrım, Qızıl Hacılı, Barxudarlı, Sofulu, Quşçu Ayrım kəndləri erməni işğalı altındadır.

Rayonun mərkəzi – Qazax şəhəri (41.10°N, 45.35°E). Şəhər statusunu 1909 ildə alıb. Əhalisi – 21 700 (2003). Bakı-Tbilisi və Ağstafa-Yerevan avtomobil magistralların qovşağında, Ağstafa çayının hər iki sahilində yerləşir. Bakıdan 464 km aralıdır.

Təbiət – Səthi əsasən düzənlikdir. Cənub hissəsi alçaq dağlıqdır (dəniz səviyyəsindən 300-800 metr yüksəklikdə yerləşir). Şimalda Qarayazı çöllüyü yerləşir. Rayonun mərkəzi hissəsindən Kür çayı keçir, İncəsu, Coğaz və Ağstafa çayları axır.

Təbii qazıntılar – Rayonda mərmər, tikinti daşı, əhəng daşı, sement istehsalı üçün xammal, gil, qum-xır və qurğuşun ehtiyatları mövcuddur.

İqlimi – mülayim qış və isti yay. Orta aylıq temperatur yanvarda 0-5оС, iyunda 18-25оС. Qış quraq keçir. İllik yağıntı 350-700 mm-dir.

İqtisadi xarakteristikası – Rayon iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq təşkil edir. Əhali əsasən taxılçılıq, üzümçülük və bostan-tərəvəzçiliyi ilə məşğul olur. Konserv zavodu, gil-mədən kombinatı, asfalt zavodu, ət kombinatı və şərab emalı zavodları rayon sənayesinin əsasını təşkil edir.

Telefon kodu – 279

Poçt kodu –  AZ1035

___________________________________________________

Географическое положение – Казахский район расположен на северо-западе Азербайджана. Граничит с двумя государствами – Грузией (9 км) и Арменией (168 км), а также с Агстафинским районом Азербайджана.Территория – 701 кв.км

Население – 85 900 (2007 год) человек. 99.8% населения района составляют азербайджанцы, 24% проживает в городе, 76% в сельской местности. На территории района разместилось около 7 тысяч переселенцев, вынужденных покинуть дома в результате агрессии со стороны Армении.

Населенные пункты – 1 город (Казах) и следующие села: Ханлыглар, Агкейнек, Гарапапаг, Даш Салахлы, Чайлы, Коммунна, Уркмезли, Ашагы Салахлы, Орта Салахлы, Юхары Салахлы, Демирчилер, Алпоут, Аббасбейли, Демирчи, Омарагалы, Косалар, Казахбейли, Асланбейли, Гаймаглы, Кемерли, Шихлы 1, Шихлы 2, Ашагы Аскипара, Юхары Аскипара, Хейримли, Баганис Айрум, Кызылгаджилы, Бархударлы, Софулу, Гушчу Айрум, Мазам, Фарахли, Джафарли, Бала Джафарли.

Села Ашагы Аскипара, Юхары Аскипара, Бархударлы, Софулу, Хейримли, Баганис Айрум, Гушчу Айрум, Кызылгаджилы в настоящее время находятся под оккупацией Армении.

Центр района – город Казах (41.10°N, 45.35°E). Получил городской статус в 1909 году. Население – 21 700 (2003). Расположен на пересечении автомобильных магистралей Баку-Тбилиси и Агстафа-Ереван на обоих берегах реки Агстафа. Расстояние от Баку 464 км.

Природа – территория в основном равнинная, на юге и юго-западе района начинаются горы Малого Кавказа (300-800 м над уровнем моря). На севере простирается степь Караязы. Через весь район протекает река Кура, а также реки Инджасу, Джогазчай и Агстафачай. Вдоль Куры расположены тугайные леса. На склонах горы Авей расположен живописный грот и родник Дамджилы.

Природные ресурсы – имеются запасы мрамора, строительного камня, известняка, сырья для производства цемента, глины, песка, свинца.

Климат – характеризуется умеренной зимой и жарким летом. Средняя температура января -5 – 0о С, средняя температура июня 18-25о С. Зима малоснежная. Годовой уровень осадков – 350-700 мм.

Экономика – основу экономики составляет сельское хозяйство и животноводство. Выращиваются зерновые, виноград, овощи и фрукты, разводятся овцы, коровы. Район известен местной дилбозской породой лошадей. Действуют асфальтовый завод, глиноземный комбинат, консервный завод, мясокомбинат и винозавод.

Телефонный код – 279

Почтовый индекс – AZ1035


___________________________________________________

Geographic Location – Gazakh district is located on the north-west of Azerbaijan. It shares borders with two states – Georgia (9 km) and Armenia (168 km), as well as Agstafa district of Azerbaijan.Total area – 701 sq km.

Population – 85 900 (in 2007) people. 99.8% of the population are Azerbaijanis. 24% live in urban and 76% in rural areas. The district has been hosting about 7,000 displaced people forced to leave their homes as a result of aggression by Armenia.

Cities and towns – 1 city (Gazakh) and the following villages: Khanliglar, Aghkoynek, Garapapag, Dash Salahli, Chayli, Kommuna, Urkmezli, Ashaghi Salahli, Orta Salahli, Yukhary Salahli, Demirchiler, Alpout, Abbasbeyli, Demirchiler, Omaraghaly, Kosalar, Gazakhbeyli, Aslanbeyli, Gaymagly, Kemerli, Shikhli 1, Shikhli 2, Ashaghi Askipara, Yukhary Askipara, Heyrimli, Baganis Ayrum, Qizilhajili, Barkhudarli, Sofulu, Gushchu Ayrum, Mazam, Farahli, Jafarli, Bala Jafarli.
The villages Ashaghi Askipara, Yukhary Askipara, Barkhudarli, Sofulu, Heyrimli, Baganis Ayrum, Gushchu Ayrum, Qizilhajili are currently under Armenian occupation.

Center of the District – City of Gazakh (41.10° N, 45.35° E). It received the city status in 1909. Population – 21 700 (2003). Located at the intersection of Baku-Tbilisi and Agstafa-Yerevan highways on both banks of the river Agstafachay. Distance from Baku – 464 km.

Nature – the territory is mainly flat, with the mountain area of the Lesser Caucasus Mountains (300-800 m above sea level) on the south and south-west of the district. Steppe Garayazy stretches on the north. Along the territory of the area, there are flowing rivers like Kura, Chogaz, Agstafachay, Khramchay and Injasu. The riparian forests are located along river Kura. There is a picturesque grotto with famous spring Damjily on the slopes Avey mountain.

Natural resources – there are reserves of marble, building stone, limestone, raw materials for cement, clay, sand and lead.

The climate – is characterized by mild winters and hot summers. Temperature in January ranged between 0 – 5 C°, in July – from 20°C till +30°C. The annual precipitation is 350-700 mm.

The economy – the foundation of the economy is agriculture and animal husbandry. The area is known for the local dilboz breed of horses. There are also the enterprises of processing industry, such as cannery, wine making, meat.

Telephone code – 279

Postcode – AZ1035

Post to Twitter Post to Yahoo Buzz Post to MySpace

Tags: , , məlumat -, , , информация -, Общая

1 Comments to “Ümumi məlumat – Общая информация – General info”


  1. Благодарю!!!У Вас часто появляются очень интересные посты! Очень поднимаете мое настроение.

    1


Leave a Reply